Niet goed? Geld terug!

Achteraf Betalen

Webshop keurmerk

Veilig Betalen via SSL

Snelle Levering

Bekend van TV

Privacy statement

Privacy Verklaring Webshop legerartikelen.nl                                                                                                

datum: 21 augustus 2018
[opgesteld met medewerking van AVGjuristen.nl]

 

1.    De webshop legerartikelen.nl, hierna: de webshop, hecht veel waarde aan de bescherming van de haar toevertrouwde persoonsgegevens. In deze privacy verklaring is vastgelegd hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens.

2.    De webshop doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De webshop houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt onder andere met zich mee dat wij in ieder geval:

a.    Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

b.    Verwerking van de persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

c.     Aan betrokkenen uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens, behoudens in de gevallen die overeenkomstig het doel zijn, dan wel rechtstreeks voortvloeien uit de wet.

d.    Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.

e.    Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit de wet.

f.      Op de hoogte zijn van de rechten van betrokkenen omtrent de persoonsgegevens en deze respecteren.

3.    De webshop is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van de verstrekte persoonsgegevens. Indien er na het doornemen van dit privacy beleid, of in algemenere zin, nog vragen zijn hierover kan contact met ons worden opgenomen: info@legerartikelen.nl;  

4.    Welke persoonsgegevens?  De webshop verwerkt de volgende persoonsgegevens zoals die worden aangeleverd: naam, voorletters, bankrekeningnummer, afleveradres, e-mail adres.

5.    Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? Persoonsgegevens worden door de webshop verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van een juiste (financiële) administratie en om de klant de juiste artikelen te kunnen leveren.

6.    Verstrekking aan derden. De gegevens die aan de webshop ter beschikking worden gesteld voor verwerking, kan aan een derde partij worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelstelling, dan wel verplicht is op grond van de wet. De webshop zal geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. De webshop verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

7.    Minderjarigen
De webshop verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

8.    Medische gegevens
Indien aan de webshop medische gegevens worden verstrekt, dan worden deze medische gegevens niet bewaard, tenzij de betrokken persoon daartoe verzocht heeft en toestemming heeft gegeven. In dat geval worden medische gegevens na 12 maanden verwijderd.

9.    Bewaartermijn
De webshop bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens van klanten die zich opgeven voor onze nieuwsbrief, bewaren wij zolang zij geabonneerd blijven op die nieuwsbrief. Zodra dat abonnement afloopt, worden de persoonsgegevens verwijderd. De persoonsgegevens van alle klanten worden maximaal 7 jaar bewaard (de wettelijke administratieve bewaartermijn, Wet op de Rijksbelastingen), omdat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de webshop als verwerkingsverantwoordelijke.

10.  Beveiliging
De webshop heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn onder meer de volgende maatregelen genomen;

a.    Alleen personeel van de webshop heeft toegang en heeft een geheimhoudingsverklaring getekend.

b.    Gegevens worden veilig opgeslagen in software van gerenommeerde bedrijven.

c.     De ruimtes waar computers, server en archiefkasten staan, is afdoende beveiligd tegen inbraak.

Ingeval van een datalek zal de webshop de betrokken personen en de Autoriteit Persoonsgegevens daarover informeren.

11.  Rechten omtrent je gegevens. Eenieder heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, voor zover dat niet in strijd is met enige wettelijke bepaling. Tevens kan eenieder bezwaar maken.  

12.  Klachten
Mochten er klachten zijn over de verwerking van persoonsgegevens vragen we hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op: info@legerartikelen.nl